ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพเภสัชกรรม-พฤติกรรม(โรงพยาบาล)
แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพเภสัชกรรม-พฤติกรรม(ร้านยา)
แบบสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2551
ปฏิทินการดำเนินงานตามกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะทำงานประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท)
สรุปการประชุมคณะทำงานประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551
 
 


© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved