งานส่งเสริมการวิจัย
 
  นโยบายและทิศทางของงานวิจัย  
 
 
 
แผนงานวิจัย
 
  แผนงานวิจัยและพัฒนา  
  แผนปฎิบัติราชการประจำปี  
 
 
 
TOR
 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
  คณะกรรมการวิจัย  
  ภาระงานของเจ้าหน้าที่  
 
 
  บุคลากร  
 
 
 
กิจกรรมของงานบริการ
วิชาการและส่งเสริมการวิจัย
 
  กิจกรรมของงานส่งเสริมการวิจัย  
  กิจกรรมของโครงการบริการ วิชาการชุมชน  
  ข้อมูลการจัดทำประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 4  
  ตัวชี้วัดใหม่ของ สกอ.  
 
 
 
รายงานประจำปี
 
  ปี 2547  
  ปี 2548  
  ปี 2549  
 
 
 
แหล่งข้อมูลบริการภายในงาน
ส่งเสริมการวิจัย
 
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  
  ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย  
  แบบฟอร์มต่างๆ  
  รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  
  ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย  
  MOU ด้านวิจัย  
 
 
  ผลงานของคณาจารย์  
 
 
 
แหล่งข้อมูลบริการทั่วไป
 
  คู่มือการขอ ISBN  
  ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร  
  จรรยาบรรณนักวิจัย  
  Impact Factor  
  ข้อมูลโครงการความร่วมมือ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(JSPS)  
  ทำเนียบนักวิจัยไทย
ด้านวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
Visitor Number
 
 
     
ประชาสัมพันธ์
ทุนโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (MPR) ปี 2552
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง Raman spectroscopy for quantitative analysis of diverse pharmaceutical products
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ [รายละเอียด][ใบสมัคร][ใบจองห้องพัก][แผนที่][แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6 /2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts[รายละเอียด][ใบสมัคร][ใบจองห้องพัก]
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลและโล่พระราชทาน
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการ NRCT-JSPS ประจำปี 2552
ประกาศสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2552
 
ทุนวิจัยต่างๆ
ปฏิทินทุนวิจัย
ทุนวิจัยภายในประเทศ
ทุนวิจัยต่างประเทศ
 
แนะนำเว็บไซต์
Biodata(ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย สกว.)
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ RPUS
 
กิจกรรมต่างๆ
-
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบริการวิชาการ และชุมชน
 
  แผนปฏิบัติราชการ  
 
 
 
TOR
 
  รองคณบดีฝ่ายการจัดการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่อง  
  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 
 
  ปฏิทินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
 
  PED  
  RBD  
 
 
 
     
 

งานบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย 
เบอร์โทรศัพท์ 034-255803  โทรสาร 034-250941   
webmaster E-mail:kanlaya@email.pharm.su.ac.th