ปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2546 (5 ปี)
Bachelor of Pharmacy Program
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 (6 ปี) สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณพิต พ.ศ.2548 (6 ปี) สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 (6 ปี) สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Doctor of Pharmacy Program in Health Informatics

บัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาเภสัชเวท (หลักสูตรนานาชาติ)
Graduate Diploma Program in Pharmacognosy (International Program)
ปริญญาโท
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
Master of Pharmacy Programme in Consumer Protection in Public Health
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Master of Pharmacy Programme in Biopharmaceutical Sciences
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
Master of Pharmacy Programme in Pharmaceutical Technology
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมี
Master of Pharmacy Programme in Pharmaceutical Chemistry
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเวท
Master of Pharmacy Programme in Pharmacognosy
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
Master of Science (Pharmaceutical Sciences)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
Master of Sciences Program in Social and Health System Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์
Master of Sciences Program in Forensic Sciences (International Program)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Master of Pharmacy Program in Health Informatics
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดหลักสูตรฯ เริ่มใช้ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551)
Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม
Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Doctoral Degree of Pharmacy Programe in Biopharmaceutical Sciences
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
Doctoral Degree of Pharmacy Programe in Pharmaceutical Technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Doctoral Degree of Pharmacy Programe in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
Doctoral Degree of Pharmacy Programe in Social and Administrative Pharmacy
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดหลักสูตรฯ เริ่มใช้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2552)
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering and Technology (International Program)

 

© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved