ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ฯครั้งที่1/2548
ผลการสอบความรู้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผ้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2547
รายชื่อผู้ผ่านเป็นผ้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 106 คน ครั้งที่ 3/2547
เกณฑ์การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษารหัส 843... , 844...และนักศึกษาตกค้าง
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2545
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม พ.ศ.2546
โครงสร้างการสอบในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
มติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เรื่องการจัดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาษาไทย)
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

 

© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved