ทางเข้าประตูใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาคารส่วนปาฐอาศรม

ห้องประชุม

ประโชติ

เปล่งวิทยา

 

ตึก

50ปี

 

ศูนย์ศิลป

วัฒน

ธรรมฯ

 

โรงเรียนสาธิต

 

สำนักงาน

อธิกาบดี

 

ป้อมยาม

 

เภสัชศาลา

 
 

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์

ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์  034-255803, 034255800

โทรสาร 034-250941, 034-255801

www.pharm.su.ac.th