มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานบริการและส่งเสริมการวิจัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม
0485893

Contact : Webmaster

ประกาศแอบอ้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมค้นหาหมอยา

กิจกรรมค่ายหมอยา ปี 2552

ร่างกำหนดการสอบกลางภาคต้น 52 นักศึกษาทุกคน โปรดตรวจสอบ ร่างกำหนดการสอบ หากพบรายวิชาซ้ำซ้อน โปรดยื่นคำร้องขอย้ายตารางสอบ (ภศต.7) ที่พี่ณัชชา ภายในวันที่ 11มิ.ย. 52 เวลา 15.00 น.

To all students, please check your own mid-term exam schedule 2009. If the schedule is found to be missing or overlapping, please fill request form and send to Khun Nutcha within June. 11 th, 2009/15.00 P.M.

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกเข้ากลุ่มสาขา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเภสัชกร

งานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ปี 2552

จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2552

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2552

โครงการรับน้องใหม่

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบเพิ่มเติม

กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552

ประกาศแจ้งกำหนดการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ฉบับแก้ไข)

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์” [รายละเอียด][ใบสมัคร][แผนที่และที่พัก]

รับสมัครร้านค้าอาหารเพื่อสุขภาพ[รายละเอียด][ใบคำร้อง]

download OpenStat

ประชาสัมพันธ์
ประกาศแอบอ้างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมค้นหาหมอยา
กิจกรรมค่ายหมอยา ปี 2552
งานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ปี 2552
จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2552
download OpenStat
จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
จดหมายข่าวคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2552
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.อ.ชนิสรา ลือวิพันธ์ ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรม
แนะนำเวปไซต์ที่น่าสนใจ KUIHerb
คณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2552

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง [ใบสมัคร][แผนที่]
การประชุมวิชาการ เรื่อง Higher Education and 14-19 Reforms Conference
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการ UMAP ประจำปี 2551
วารสารศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
เรียนเชิญส่งบทความ CPE เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสาร Thai Journal of Pharmacy: Online
 
 
 
การศึกษา / หลักสูตร / รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ป.โท ป.เอก  
รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2552
โครงการรับน้องใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2552
ประกาศแจ้งกำหนดการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ฉบับแก้ไข)
กำหนดการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2552[รายชื่อ][ห้องสอบ]
ตารางเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ป.ตรีสาขาอื่น ที่เข้าปีการศึกษา 2552
- ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์(แก้ไข)
ประกาศกำหนดวันเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับ ป.ตรี สาขาอื่น 2552
รายชื่อโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2552 - 2553
การประกวดโครงงานวิจัยและข้อเสนองานวิจัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
แนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วทม. สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมัครงาน  
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเภสัชกร
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา
รายชื่อผู้สอบผ่านและขาดสอบ โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย[ผู้ที่สอบผ่าน][ผู้ที่ขาดสอบ]
To all students, please check your own mid-term exam schedule 2009. If the schedule is found to be missing or overlapping, please fill request form and send to Khun Nutcha within June. 11 th, 2009/15.00 P.M.
ร่างกำหนดการสอบกลางภาคต้น 52 นักศึกษาทุกคน โปรดตรวจสอบ ร่างกำหนดการสอบ หากพบรายวิชาซ้ำซ้อน โปรดยื่นคำร้องขอย้ายตารางสอบ (ภศต.7) ที่พี่ณัชชา ภายในวันที่ 11มิ.ย. 52 เวลา 15.00 น.
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกเข้ากลุ่มสาขา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป
กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศเกณฑ์การย้ายโปรแกรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มาเป็นนักศึกษาปกติ (โครงการเพิ่มพิเศษ)
รายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่ม ในปีการศึกษา 2551
ปฏิทินและกิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552
คู่มือการเลือกกลุ่มสาขาวิชานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
-หลักสูตร 5 ปี [download]
-หลักสูตร 6 ปี [download]
- แบบฟอร์มการเลือกกลุ่มสาขา หลักสูตร 5 ปี ปรับปรุง 2 เม.ย.52 (ให้ใช้แบบฟอร์มนี้แทนแบบฟอร์มในคู่มือ)[download]
วิธีเข้าดูบันทึกการสอนคณะเภสัชศาสตร์ ใน elearning ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตารางสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาเน้น ของนักศึกษาเทียบชั้นปีที่ 5[เคมี][เทคโน][ชุมชน][informatic]
คู่มือและขั้นตอนการใช้ระบบ e-studentloan (นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ใบคำร้องต่างๆสำหรับนักศึกษา
อบรม - ประชุมสัมมนา  
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์” [รายละเอียด][ใบสมัคร][แผนที่และที่พัก]
โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการเบื้องต้นสำหรับงานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ” [รายละเอียด][ใบสมัคร][แผนที่]
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การใช้วัคซีนในเด็ก
งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เรื่องเล่าจากงานวิจัยที่ได้รับรางวัล"
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี[รายละเอียด][รายละเอียดห้องพักและแผนที่][ใบสมัครและแผนที่งานประชุม]
ทุน UNESCO-L'OREAL Co-Sponsored Fellowships for Young Woman in Life Science
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2552 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System)[รายละเอียด][ใบสมัคร][ตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม]
โครงการ บริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง การตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง[รายละเอียด][แผนที่]
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology[รายละเอียด][แผนที่][แผนที่ภายใน]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรมเรื่อง การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าในองค์กรสุขภาพ (Customer Relationship Management in Health Organizations)[รายละเอียด][ใบสมัคร][ใบจองห้องพัก]
© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved