สารเคมีไล่แมลง

 

       N,N-diethyl-m-toluamide หรือชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า DEET จัดเป็นสารเคมีที่ใช้ไล่แมลง โดยเฉพาะยุง ชนิดทาหรือพ่นลงบนผิวหนังของผู้ใช้ DEET ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาสำหรับทหารที่ต้องสู้รบในป่าเพื่อป้องกันแมลงกัดต่อยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง (1) ปัจจุบันมีการใช้ DEET อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์สำหรับไล่ยุงในรูปแบบต่างๆ เช่น โลชัน ครีม เจล สเปรย์ ในปริมาณความเข้มข้นระหว่าง 4-100% (2)

 

          CAS No. 134-62-3

 

          ชื่อพ้อง Detamide, Diethylbenzamide, Metadelphene, Delphene, Diethyl-m-toluamide, 3-Methyl-N,N-diethylbenzamide, N,N'-diethyl-m-toluamide, Detamid, Dieltamid, diethyltoluamide, M-Det, m-DETA, N,N - Diethyl-3-methylbenzamide

 

สูตรโครงสร้างทางเคมี

                                                     6

 

                              สูตรโมเลกุล C12H17NO                     มวลโมเลกุล 191.26

 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

 

          เป็นของเหลว ไม่มีสี จุดเดือด 288-292 oC ความถ่วงจำเพาะ 0.997 – 1.000 กรัม/มิลลิลิตร

 

ประโยชน์

 

          ใช้เป็นสารเคมีไล่แมลงโดยเฉพาะยุง ชนิดทาหรือพ่น สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (2)

 

ความเป็นพิษ

 

          หากผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้บนฉลากแล้ว DEET จัดว่ามีพิษน้อยต่อผู้ใช้ โดยอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ต่อตา หรือผิวหนัง เป็นต้น (3) หากได้รับ DEET ในปริมาณมาก (40-95%) โดยการกินเข้าไป อาจทำให้เกิดการกดประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการความดันโลหิตต่ำ และชักได้ (4)

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          กรณีสัมผัสทางหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากมีอาการหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย

          กรณีสัมผัสถูกตา ให้ล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที

          กรณีสัมผัสทางผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่

          กรณีกินเข้าไป ให้ทำการล้างท้องผู้ป่วย

 

การเก็บรักษา

 

          ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ในบริเวณที่เย็นและอากาศถ่ายเทสะดวก

 

ข้อแนะนำการใช้ (2)

          - อ่านและปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด
          - ห้ามทาหรือพ่นลงบนแผลหรือผิวหนังที่เกิดการระคายเคืองได้ง่าย
          - ห้ามทาหรือพ่นบริเวณใกล้ตาหรือปากของเด็กเล็ก
          - ห้ามใช้ภายในร่มผ้า
          - หลีกเลี่ยงการทาหรือพ่นซ้ำ ๆ บริเวณเดิม
          - หลังจากกลับถึงบ้าน ให้รีบล้างผิวหนังที่ทาหรือพ่น DEET ด้วยสบู่และน้ำ

บรรณานุกรม

 

          1. http://www.en.wikipedia.org/wiki/DEET
          2. http://www.epa.gov.pesticides/factsheets/chemicals/deet.htm
          3. http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33407
          4. http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/deet.htm